Klauzula informacyjna
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

    Oświadczam, że poinformowano mnie o:
  1. celu przetwarzania moich danych osobowych tj. wymiana informacji i komunikacja w ramach serwisu SMS „System komunikacyjno-informacyjny w Gminie Łask”
  2. podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych tj. wyrażona została moja zgodna na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Gminą Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, NIP: 831-15-75-675, REGON: 730934513, adres poczty elektronicznej: um@lask.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
  3. kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora, Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, NIP: 831-15-75-675, REGON: 730934513, adres poczty elektronicznej: um@lask.pl
  4. okresie przetwarzania moich danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania pisemnej informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie lub też skutecznego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w związku z udzieloną zgodą
  5. prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, przenoszenia moich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, oraz informacji, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy
  6. obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych: brak podania danych spowoduje niemożność zawarcia umowy i korzystania z usługi w ramach serwisu SMS „System informacyjno-komunikacyjny w Gminie Łask”
  7. prawie do: wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które powinno nastąpić poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail administratora.