Polityka prywatności serwisu SMS
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności serwisu SMS w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych jest Spółka TITUTO Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie (dalej: Spółka).
 3. Usługodawcą w ramach Serwisu jest Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, NIP: 831-15-75-675, REGON: 730934513.
 4. Numer telefonu wysyłany jest do Usługodawcy w trakcie korzystania z Serwisu i jest wykorzystywany w celu zidentyfikowania posiadacza urządzenia mobilnego.
 5. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie mogą być przetwarzane przez Administratora do celów statystycznych.
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy korzystać z Serwisu.
 7. Administrator oświadcza, iż postara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji danych. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com.
 8. Administrator informuje, że może przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa, dane eksploatacyjne dotyczące działań użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Spółka kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 10. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 2.
 11. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolne podanie numeru telefonu.
 12. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez jego użytkownika.
 13. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług w ramach Serwisu.
 14. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
 15. Do danych zawartych w Serwisie przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 16. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 17. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 18. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy korzystać z Serwisu lub zaprzestać korzystania z niego.
 19. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://i.lask.pl/polityka-prywatnosci-sms.html.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Serwisu są zawarte w Regulaminie korzystania z serwisu SMS znajdującym się na stronie https://i.lask.pl/regulamin-sms.html.
 21. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: TITUTO Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, e-mail: contact@tituto.com.