Regulamin korzystania z serwisu SMS
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

§1. Definicje

 1. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
 2. Usługodawca - Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, NIP: 831-15-75-675, REGON: 730934513, adres poczty elektronicznej: um@lask.pl.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usługi z wykorzystaniem Urządzenia, dla celów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem, która korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności.
 4. Wiadomość - treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Urządzenia, stanowiąca w szczególności, lecz nie wyłącznie, przesyłane do Użytkownika przez Usługodawcę wiadomości SMS.
 5. Urządzenie - przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego.
 6. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz z wykorzystaniem Urządzenia, polegająca na przesyłaniu i odbieraniu Wiadomości.
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 10. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1418).
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem świadczącym Usługę jest Usługodawca.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z oferowanych usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 5. W ramach Usługi, Usługodawca zapewnia wysyłanie wiadomości SMS do Użytkowników.
 6. Informacje zawarte w pkt 5 dostarczane są przez Usługodawcę, który odpowiada za ich treść i może ograniczyć zakres udostępnienia tych informacji. Usługodawca odpowiada za dostęp do Usługi.
 7. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 8. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem posiadania Urządzenia posiadającego funkcję odbioru i wysyłania Wiadomości.

§3. Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przy pierwszym zgłoszeniu woli otrzymywania Wiadomości dokonanej za pomocą Urządzenia i po akceptacji Regulaminu.
 3. Usługodawca wykonuje Usługi na wyraźne żądanie Użytkownika złożone przy zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natychmiast po zawarciu tej umowy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownika nie obowiązuje minimalny czas związania umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia zawierającego funkcje, o których mowa w §2 ust. 2.
 6. Usługodawca informuje, że nie jest on dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. W związku z tym, w celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Usługi.
 7. W związku z żądaniem Użytkownika złożonym w toku zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a dotyczącym rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 9 powyżej, Usługodawca może - ze skutkiem natychmiastowym - zablokować jego dostęp do Usługi, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Usługi.
 12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, w sposób określony w §7, o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi tylko i wyłącznie na obsługiwanym przez Usługodawcę Urządzeniu, w celu korzystania z zapewnionych przez Usługodawcę funkcjonalności.

§4. Opłaty i koszty

Koszty związane z przesyłaniem Wiadomości przez Użytkownika do Usługodawcy ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą danego operatora telefonii ruchomej.

§5. Odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności, które spowodowane są:
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Usługi przez Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi z powodu Siły Wyższej.
 5. Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw Konsumenta.

§6. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje na podstawie ich zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Administratorem danych jest spółka pod firmą TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416819 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 813-367-20-85 i REGON: 180833938, adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com (dalej: Administrator).
 3. Celem zbierania danych jest wymiana informacji i komunikacja. Odbiorcami danych osobowych są Usługodawca i Administrator.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo:
 5. Usługodawca działa w dobrej wierze i z poszanowaniem przepisów prawa oraz danych osobowych Użytkowników.
 6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Użytkownik odpowiada za zgodność wszystkich podanych przez niego danych z prawdą i przepisami prawa. Jeżeli okaże się, że dane zamieszczone w rejestracji przez Użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, Użytkownik poniesie wynikającą z tego odpowiedzialność. W przypadku takim Użytkownik podejmie wszelkie przewidziane prawem działania do usunięcia naruszenia, w szczególności dokona aktualizacji lub zmiany zamieszczonych danych, sporządzi oświadczenie w specjalnej treści lub formie, ewentualnie naprawi zaistniałą szkodę lub wynikłą krzywdę.
 8. W przypadku skierowania do Użytkownika jakiegokolwiek żądania, wniosku, w tym arbitrażowego, pozwu lub wezwania do udziału w sprawie danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się ją indemnizować w sposób przewidziany właściwą procedurą, co obejmuje w szczególności zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.
 9. Administrator dokonuje rejestracji zbioru danych utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w procesie rejestracji danych osobowych w celu określonym w ust. 3.
 11. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników do czasu otrzymania pisemnej informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie lub też skutecznego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług.

§7. Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez poinformowanie Usługodawcy o zaprzestaniu przesyłania Wiadomości. Rezygnacja z korzystania z Usługi jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku poniesione koszty związane ze świadczoną Usługą nie będą zwracane.
 2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§8. Reklamacje oraz kontakt z Usługodawcą

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@tituto.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu na który przesyłane były Wiadomości, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi można kierować pocztą elektroniczną na adres: contact@tituto.com.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej http://i.lask.pl/regulamin-sms.html, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 r.